tuweni / org.apache.tuweni.ethclient / ConnectionManagementStrategy

ConnectionManagementStrategy

class ConnectionManagementStrategy : ConnectionSelectionStrategy (source)

Constructors

<init>

ConnectionManagementStrategy(maxConnections: Int = 25, peerRepositoryAdapter: WireConnectionPeerRepositoryAdapter)

Properties

maxConnections

val maxConnections: Int

peerRepositoryAdapter

val peerRepositoryAdapter: WireConnectionPeerRepositoryAdapter

Functions

selectConnection

fun selectConnection(): WireConnection