tuweni / org.apache.tuweni.crypto / SECP256K1 / PublicKey / asEcPoint

asEcPoint

open fun asEcPoint(): ECPoint! (source)

Computes the public key as a point on the elliptic curve.

Return
ECPoint!: the public key as a BouncyCastle elliptic curve point