tuweni / org.apache.tuweni.bytes / Bytes48 / ZERO

ZERO

static val ZERO: Bytes48! (source)

A Bytes48 containing all zero bytes