tuweni / org.apache.tuweni.bytes / Bytes32 / ZERO

ZERO

static val ZERO: Bytes32! (source)

A Bytes32 containing all zero bytes