tuweni / org.apache.tuweni.bytes / Bytes / toUnsignedBigInteger

toUnsignedBigInteger

open fun toUnsignedBigInteger(): BigInteger! (source)

The BigInteger corresponding to interpreting these bytes as an unsigned integer.

Return
BigInteger!: A positive (or zero) BigInteger corresponding to interpreting these bytes as an unsigned integer.

open fun toUnsignedBigInteger(order: ByteOrder!): BigInteger! (source)

The BigInteger corresponding to interpreting these bytes as an unsigned integer.

Parameters

order - ByteOrder!: The byte-order for decoding the integer.

Return
BigInteger!: A positive (or zero) BigInteger corresponding to interpreting these bytes as an unsigned integer.