tuweni / org.apache.tuweni.bytes / Bytes / isZero

isZero

open fun isZero(): Boolean (source)

Whether this value has only zero bytes.

Return
Boolean: true if all the bits of this value are zeros.